Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen basın toplantısına katılım gösteren Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), BDS, Dev-Sağlık İş, Genel Sağlık İş, Hekim Birliği Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TümRadDer) talepler karşılanana dek eylemleri sürdüreceklerini ilan etti. 

Denizlili Saglikcilardan Aciklama Aile Hekimleri Taseronlugun Uzantisidir0

Denizli’de Minik Bebek Yaşam Mücadelesinin Ardından Ailesine Kavuştu Denizli’de Minik Bebek Yaşam Mücadelesinin Ardından Ailesine Kavuştu

Vergide adalet istemi ile yapılan eylemlerin ikinci ayında yine ücret kaybı ile cezalandırılacaklarını ve Şeker Bayramı ve vergi dilimi adaletsizliği nedeniyle bir daha cezalandırılacak, daha yüksek kesintiler ile karşılaşacaklarını belirterek, “Biz işçiler, emekçiler, emekliler, hekimler, diş hekimleri, hemşireler, ücretli çalışanlar yüksek enflasyon ve durmak bilmeyen zamlar karşısında her gün daha da yoksullaşıyoruz. Tüm bunlar yetmezmiş gibi adaletsiz vergi sistemi nedeniyle kaşıkla verilen kepçeyle geri alınıyor. Enflasyonun altında ezilen ücret artışları dahi cebimize yansımadan vergilerle geri alınıyor. Türkiye’de vergi yükü giderek daha fazla işçilerin, emekçilerin, emeklilerin dar gelirlilerin omuzlarına yıkılmaktadır. Vergide adaletin kantarı her gün biraz daha bozulmaktadır. 2024 gelir vergisi tarife dilimleri 30 Aralık 2023 tarihinde Resmi Gazete’de “Gelir Vergisi Genel Tebliği” başlığında yayımlandı. Yayımlanan tebliğe göre ilk gelir vergisi dilimi 110 bin TL olarak belirlendi. Vergi tarife dilimleri yıllardır bilinçli olarak yeniden değerleme oranı ve asgari ücret artışından az artırılmaktadır. Böylece ücretlilerin erkenden bir üst vergi dilimine girmesine ve daha yüksek oranda vergi vermelerine neden olmaktadır. Bu kadar yüksek enflasyon ortamında, yıl içinde bir üst vergi dilimine girdiği için eline geçen ücreti düşen ücretlilerin geçim mücadelesi daha da zorlaşmaktadır. 2000 yılında 2 bin 500 TL olan ilk vergi tarife dilimi, yeniden değerleme oranına göre artırılsaydı 2024’te ilk vergi tarife dilimi 288 bin 571 TL olarak uygulanmalıydı. Oysa 2024 için ilk vergi dilimi 110.000 TL olarak saptandı. Yeniden değerleme oranına göre olması gereken ilk vergi tarife dilimi ile mevcut ilk vergi tarife dilimi arasında 178 bin 571 TL’lik bir fark oluştu. En düşük vergi tarife dilimi artışının bilinçli biçimde düşük artırılması sonucunda tüm ücretliler erkenden daha yüksek vergi tarife dilimine girmeye başladık. Cumhurbaşkanı ilgili mevzuat gereğince ortaya çıkan bu tutarı yüzde 50’sine kadar artırmaya, yüzde 50’sine kadar da indirmeye yetkilidir. Ancak Cumhurbaşkanı bu yetkiyi 2024 yılında da kullanmamış, işçilerin erkenden üst vergi dilime girmesini engellememiştir. Öte yandan ücretlilerin gelir vergisi oranı da oldukça yüksektir. Bu oran yüzde 10 olarak saptanmalıdır. Bu yönde vergi mevzuatı değişikliği yapılmalıdır. Ayrıca, asgari ücret istisnası vergiden indirim değil, matrahtan indirim yoluyla uygulanmalıdır. Zenginin de fakirin de işçinin de patronun da aynı oranda ödediği ve bu yüzden adaletsiz olan KDV gibi dolaylı vergiler devletin tüm vergi gelirlerinin dörtte üçüne ulaşmış durumda. Herkes bilmektedir ki KDV gibi dolaylı vergiler bir ülkede ne kadar fazlaysa, o ülkede vergi sistemi o kadar adaletsizdir. Bizler ücretimizi almadan peşin gelir vergisi öderken, üstelik bu gelir vergisinin oranları çok yüksek iken zenginlere, patronlara sürekli olarak vergi afları geliyor. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın VI. Vergi ödevi başlıklı 73. maddesinde “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır” hükmü yer almaktadır” açıklaması yapıldı. 

Denizlili Saglikcilardan Aciklama Aile Hekimleri Taseronlugun Uzantisidir0.1

Çağdışı Vergiler!

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağımı için yapılması gerekenleri de, “Gelir vergisi dilimleri üst sınırı, ücretlilerde yüzde 15’e düşürülmelidir. Vergi tarife dilimleri en az yeniden değerleme oranı veya asgari ücret artış oranı kadar artmalıdır. Asgari ücret vergi istisnası vergiden indirim yoluyla değil matrahtan indirim yöntemiyle uygulanmalıdır. Böylece bu istisnadan çalışanlar yararlanmalıdır. İşverenlere sağlanan 5 puan SGK prim desteği herkese sağlanmalıdır. Çağdışı damga vergisi tümüyle kaldırılmalıdır” şeklinde sıralayan grup “Ücretlerden ve tükettiklerimizden değil, kardan, ranttan daha fazla vergi alınan, az kazananın az, çok kazanın çok vergi ödediği bir vergi düzeni için, gelirde, vergide ve memlekette adalet için bugün bu metinde imzası olan sağlık emek ve meslek örgütleri ile birlikte vergide adalet için talebimiz karşılanana dek mücadelemiz sürecektir. ASM çalışanlarının kesintisiz bir şekilde vergide adalet için başlattığı süresiz Çarşamba eylemlerini sahipleniyor, bugün biraz daha büyütüyoruz. Gelirde, vergide ve memlekette adalet için bugün bu metinde imzası olan sağlık emek ve meslek örgütleri ile birlikte vergide adalet mücadelemiz sürecektir” denildi. 


“Direne Direne Kazanacağız”

Tüm ‘emeği ile geçinenleri’ ve ücretlileri bu mücadeleyi birlikte büyütmeye çağırdıklarını açıklayan grup “direne direne kazanacağız” diyerek toplantıyı sona erdirdi.

Editör: Kardelen Başol