Denizli İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Derneği (DİSGDER) 5. Dönem olağan genel kurulu yapıldı. Yapılan seçim sonucunda derneğin 5. çalışma döneminin Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Federasyon üst kurulunda temsil edecek üyeler seçildi.

Disgderde Yeni Baskan Ve Yonetim Kurulu Secildi2

DİSGDER başkanı Murat AKKÖSE kamuoyuna paylaştığı bilgilerde şu ifadelere yer verdi, ''Denizli İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Derneği (DİSGDER) 26.02.2013 tarihinde kurulmuş olup kuruluşundan bugüne kadar dernek üyeleri; İş güvenliği uzmanı 6331 sayılı kanunda usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik eleman olarak belirtilmiştir. Burada teknik eleman; kimyager, biyolog ve fizikçi unvanına sahip kişiler ile iş sağlığı ve güvenliği alanında ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmüş mezunlardır. Uzmanlık belge sınıfları ise; A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı olmak üzere üçe ayrılmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimler. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişilerdir. 

B48Acf5C 96C6 49Db 8F4C 76E6Db7D7358

Derneğimiz DİSGDER;

1-iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışanların bir adres altında toplanarak, paylaşımlarda bulunarak, mesleki gelişimi ve dayanışmayı sağlamak.
2-iş sağlığı ve güvenliği hizmeti ile ilgili tüzel ya da gerçek kişi olan üyelerinin ya da kobilerin verimli kaliteli çalışmalarını sağlamak için çalışmalar yapmak.
3-iş yerlerinde oluşacak iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirilmesi iş gücü kayıplarının önlenmesi iş veriminin arttırılması dolasıyla ülke ekonomisine katkıda bulunulması ve çalışanlarımızın uygar ve sağlıklı şartlarda çalışmalarının sağlanması.
4-iş sağlığı ve güvenliği konusunda projeler hazırlamak ve gerçekleştirmek.
5-kamu kurum ve kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları konusunda dernek üyelerinin mesleki bilgi düzeylerini arttırmaya yönelik eğitimler düzenlemek.
6-iş sağlığı ve güvenliği, turizm, sanayi, kamu sektörü, özel sektörü, kobileri ilgilendiren konularda projeler vermek.
7-dernek üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak.
8-kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.
9-İSG kültürünü oluşturarak, İSG bilincinin oluşması yönünde faaliyetlerde bulunmaktır. 
İSG çalışanları başta eğitim olmak üzere mali, yasalar ve uygulamaları, statü, işveren kaynaklı ve cinsiyet ayrımına yönelik sorunlar yaşamaktadır.
Eğitim konusunda en önemli sıkıntı çalışanlarda İSG kültürünün oluşmamış olmasıdır. Çünkü İSG kültürü oluşmamış bir toplumda hem işverenler hem de çalışanlar eğitimlerin gerekliliği konusunda yeterli bilince sahip değiller. Ancak işyerinde yürütülecek korunma uygulamalarının ilk aşamasını eğitimler oluşturmaktadır. Bu nedenle İSG kültürünün toplumun her kademesinde ve çalışma yaşamında yer alan tüm kişilerde oluşturulabilmesi için ilköğretimden başlayarak ilerleyen kademelerde de devam eden iş sağlığı ve güvenliğine yönelik bir dersin okul müfredatlarına yerleştirilmesi yerinde bir karar olacaktır.
İş güvenliği uzmanlarının yaşadığı önemli bir sorun mali kaynaklı olduğudur. İş sağlığı ve güvenliği alanında mevcut uzman sayıları ve bu alanı meslek olarak seçecek yeni mezunlar düşünüldüğünde bu sayının bir hayli fazla olduğu ve iş güvenliği uzmanlığı mesleğinde bir yığılma olacağı aşikârdır. Bu durum uzmanları düşük ücretlerle çalışmaya zorlamakta ve iş güvenliği uzmanlığı mesleğini değersizleşmektedir. Aynı zamanda işsizlik korkusu kişileri çok düşük maaşlarda çalışmaya zorlarken yapılan işlerin de kalitesini düşürmektedir. İşveren kaynaklı mali sıkıntıların azalması ve özellikle iş güvenliği uzmanlarının ücretlerinin ödenmesi, ücret dengesizliği ve aşırı çalışma saatlerinin düzenlenmesi için devlet destekli bir yapıya geçilmesi gerekmektedir.  
İş güvenliği uzmanları, yaşanan iş kazalarında savcılar açısından tek sorumlu olarak görülüp gözaltı/denetimli serbestlik gibi süreçlerle yüz yüze kalmaktadır. Uzmanların iş güvencesi konusunda sorunlarla karşılaştığını ve görevlerini eksiksiz yapabilmeleri için ekstra iş güvencesinin gerekliliği vardır. Yasalardaki ertelemeler, çalışan sayılarına bağlı dakika uygulamaları, uzmanların yetkilerinin sınırlılığı, kazalarda öncelikli uzmanın sorumlu tutulması, uzmana karşı yasal yaptırımların fazla olması, denetimlerin azlığı konularına ağırlık verilerek yaşanan sıkıntıların giderilmesi adına bir an önce yeni yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Ülkemiz açısından iş sağlığı ve güvenliği alanında önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Ancak bu gelişmeler olumlu olmakla birlikte yeterli değildir. Bu yeterliliğin sağlanması da iş güvenliği uzmanları ile iş yeri hekimleri etkin ve verimli çalışmasına bağlıdır. Uzman ve hekimlerin kendilerinden beklenen bu verimliliği gerçekleştirebilmeleri yaşadıkları sorunların en aza indirilmesi ile mümkün olabilecektir.''

Disgderde Yeni Baskan Ve Yonetim Kurulu Secildi3

Yazın en çok bunları yiyin: Uzmanlar listeyi paylaştı Yazın en çok bunları yiyin: Uzmanlar listeyi paylaştı

DİSGDER'de yapılan seçim sonrasında yeni yönetim kadrosu ise şu şekilde;

Yönetim kurulu, 

1- Mehmet AKKÖSE Yönetim Kurulu Başkan
2- Ersin ÇAĞIRGAN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
3- Orhan ÇETİN Yönetim Kurulu Sekreter
4- Esma DENİZ Yönetim Kurulu Sayman
5- Ülkü EMER Yönetim Kurulu Asıl Üye
6- Volkan TOPCU Yönetim Kurulu Asıl Üye
7- Ahmet ACAR Yönetim Kurulu Asıl Üye
8- Ramazan ARSLAN Yönetim Kurulu Yedek Üye
9- Özge AKKAYA Yönetim Kurulu Yedek Üye
10- Habib BELKAYA Yönetim Kurulu Yedek Üye
11- Mehmet ALACABA Yönetim Kurulu Yedek Üye
12- Evren YÜKSEL Yönetim Kurulu Yedek Üye
13- Ahmet BURAN Yönetim Kurulu Yedek Üye
14- Yüksel ALDEMİR Yönetim Kurulu Yedek Üye

Denetim kurulu, 

1- Zühtü GÜVEN Denetim Kurulu Başkan
2- Deniz İPEK Denetim Kurulu Asıl Üye
3- Sait DİRİK Denetim Kurulu Asıl Üye
4- Feray SERT Denetim Kurulu Yedek Üye
5- Neşe GÜNEŞ Denetim Kurulu Yedek Üye
6- Reşit Hüsnü Bülent BİLGİÇ Denetim Kurulu Yedek Üye

   
Federasyon Üst kurulu, 

1- Ümit NURHAN Federasyon Üst Kurulu Asıl Üye 
2- Ülkü EMER Federasyon Üst Kurulu Asıl Üye 
3- Orhan ÇETİN Federasyon Üst Kurulu Asıl Üye 
4- Mehmet AKKÖSE Federasyon Üst Kurulu Asıl Üye 
5- Volkan TOPCU Federasyon Üst Kurulu Asıl Üye
6- Sait DİRİK Federasyon Üst Kurulu Asıl Üye
7- Metin AYBAR Federasyon Üst Kurulu Asıl Üye
8- Deniz İPEK Federasyon Üst Kurulu Yedek Üye
9- Ersin ÇAĞIRGAN Federasyon Üst Kurulu Yedek Üye 
10- Zeki ÖZBEN Federasyon Üst Kurulu Yedek Üye 
11- Özge AKKAYA Federasyon Üst Kurulu Yedek Üye 
12- Ahmet ACAR Federasyon Üst Kurulu Yedek Üye 
13- Ahmet BURAN Federasyon Üst Kurulu Yedek Üye 
14- Reşit Hüsnü Bülent BİLGİÇ Federasyon Üst Kurulu Yedek Üye seçildiler.