RAZİYE AKIŞIK’TAN 10 KASIM MESAJI

İYİ Parti Denizli İl Başkanı Raziye Akışık 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Akışık, “Türk İstiklal mücadelesinin kahramanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikal edişinin 82’inci yıl dönümünde rahmetle, minnetle, özlemle anıyoruz” dedi.

RAZİYE AKIŞIK’TAN 10 KASIM MESAJI
Yazar : Tarih : Okunma : 613 views Yorum Yap

10 Kas?mlar? y?llar öncesinin kazan?mlar?n? sahiplenme, koruma, güçlendirme ve gelece?e ta??ma günü olarak görüyoruz, diyen ?Y? Parti Denizli ?l Ba?kan? Raziye Ak???k, “ 10 Kas?mlar ‘matem günü’ de?il mücadele günüdür. Bizler bugünün anlam ve önemini asla unutmayacak, unutturmayaca??z. Bugün Atatürk’ün dü?üncelerinin, ilke ve ink?laplar?n?n ölümsüz olu?unu görmenin co?kusunu iliklerimize kadar ya?ay?p bir kez daha tüm benli?imizle Atatürk’ün gösterdi?i hedefe ilerleyece?iz.
10 Kas?m Atatürk’ü anlamak, vatan?n bölünmez bütünlü?üne sahip ç?kmak ve güzel vatan?m?z? ayd?nl?k yar?nlara ta??makt?r. 10 Kas?m O’nun, “Benim en büyük eserim” dedi?i Cumhuriyet’in ne büyük bir miras oldu?unu yeniden hat?rlamakt?r. 10 Kas?m “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacakt?r. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacakt?r.” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü hat?rlamak, fikirlerini ve eserlerini daha iyi anlamaya çal??makt?r.
Akl?n ve bilimin rehberli?ini kendimize rehber edip, manevi miras?n?n sahipleri ve savunucular? olarak bizler; do?ruluktan, adaletten, demokrasiden ve e?itlikten asla vazgeçmeyece?imize; açm?? oldu?un uygarl?k yolundan zerre tereddüt göstermeden ilerleyece?imize, eserlerine ve miras?na sonsuza dek sahip ç?kaca??m?za söz veriyoruz.
Aram?zdan ayr?l???n?n 82’inci y?l?nda Kurtulu? Sava??m?z?n Ba?komutan?, vatan?m?z?n umut kayna??, Cumhuriyetimizin kurucusu, ayd?nl?k Türkiye’nin sembolü, gönlümüzdeki eri?ilmez yerin sahibi olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle minnetle ve özlemle an?yoruz” diye konu?tu.

admin (gencivrilgazetesi@hotmail.com) Websitesi

 width=