RAZİYE AKIŞIK’TAN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

İYİ Parti Denizli İl Başkanı Raziye Akışık 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda fikri hür, vicdanı hür, yol göstericisi Atatürk olan yeni nesilleri yetiştiren öğretmenlerin gününü kutladı.

RAZİYE AKIŞIK’TAN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI
Yazar : Tarih : Okunma : 451 views Yorum Yap

Ak???k mesaj?nda, “1928 y?l?nda büyük Atatürk’ün Millet Mektepleri Ba?ö?retmenli?i ünvan?n? kabul etti?i tarih olan 24 Kas?m ö?retmenler gününüzü kutlaman?n mutlulu?unu ya??yoruz.

Ça?da? medeniyetler seviyesine ula?mak, bilimde, ilimde, tar?mda, teknoloji ve sanayide ilerlemek, dünyay? ya?an?r bir hale getirmek için en güçlü devrim e?itimdir. Ö?retmenlerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdan hür, irfan? hür nesiller ister.” sözünün rehberli?inde, genç ku?aklar?n okuyan, ara?t?ran, donan?ml?, öz güvene sahip, kendi de?erlerini unutmadan ça?da? de?erleri benimseyen bireyler olarak yeti?mesindeki çabalar? her geçen gün daha büyük önem kazanmaktad?r. Ö?retmenlerimiz her zaman kalpleri insan sevgisi ile dolu, mesle?ini en iyi ?ekilde yapma gayreti içinde, ülkemizi ça?da? uygarl?k seviyesinin üstüne ç?karmak için nesiller yeti?tirmeyi amaç edinmi? ve bu u?urda kendilerinden ödün veren fedakar ki?iler olmu?lard?r. Ülkemizi gelecekte yeni ufuklara ta??yacak olan çocuklar?m?z? her türlü bilgi ve beceri ile donatan kutsal bir mesle?in mensuplar?d?r.

Her zaman sevgi ve sayg?yla and???m?z de?erli ö?retmenlerimizin en büyük mutluluk ve onur kayna??, yeti?tirdikleri ö?rencileridir. Hayat?m?zda ba?ar?l? oldu?umuz her alanda ö?retmenlerimizin eme?i vard?r. Ülkemizin gelece?ini onlar kurmaktad?r. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ” Muallimler! Yeni nesli, cumhuriyetin fedakâr muallim ve mürebbilerini sizler yeti?tireceksiniz ve yeni nesil sizin eseriniz olacakt?r” sözü ö?retmenli?in ne denli önemli bir meslek oldu?unu anl?yor, yeni nesillerin k?ymetini en iyi bilen de?erli ö?retmenlerimizin ö?retmenler gününü kutluyorum.

admin (gencivrilgazetesi@hotmail.com) Websitesi

 width=