DÜĞÜNLERE YENİDEN YASAK GELDİ

Denizli’de düğünlere saat sınırlaması getirildi. Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi yaptığı toplantı sonrasında sokakta düğün yapılmasını yeniden yasaklandı.

DÜĞÜNLERE YENİDEN YASAK GELDİ
Yazar : Tarih : Okunma : 1.740 views Yorum Yap

Denizli ?l Umumi H?fz?ss?hha Meclisi 1593 say?l? Umumi H?fz?ss?hha Kanunu’nun 23. maddesine göre, Vali Vekili Mehmet Okur ba?kanl???nda COV?D-19 tedbirleri hususunda ola?anüstü topland?. Toplant?da a?a??daki kararlar al?nd?:
“?limizde son zamanlardaki koronavirüs vakalar?n?n özellikle dü?ünlerde kurallara riayet edilmemesinden kaynakl? art?? göstermesinin tespit edilmesine istinaden,
Sokak dü?ünlerinin (ni?an, k?na, sünnet dü?ünü dahil) yasaklanmas?na, okul bahçesi, pazaryeri vb. yerlerde dü?ün yap?lmas?na müsaade edilmemesine, sadece dü?ün salonu olmayan ilçelerde ilgili Kaymakaml?klarca belirlenmi? tek bir alan?n (1 pazaryeri veya 1 okul bahçesi)  dü?ün alan? olarak kullan?labilmesine,
?l genelinde dü?ün salonu, k?r dü?ün salonu ve yukarda belirtilen dü?ün salonu olmayan ilçelerde belirlenmi? dü?ün alan?nda yap?lacak olan dü?ün, ni?an, sünnet dü?ünü, k?na vb. etkinliklerin saat 10.00-24.00 saatleri aras?nda belirlenecek olan saat aral???nda ba?lang?ç ve biti? sürelerinin 2 saati geçmeyecek ?ekilde yap?lmas?na, iki dü?ün aras?nda temizlik, dezenfeksiyon ve di?er haz?rl?klar gibi i?lemlerin yap?labilmesi için 3 saatten az süre b?rak?lmamas?na,
Dü?ünlerde yiyecek, yemek ikram?n?n yap?lmamas?na,
?çi?leri Bakanl???n?n 24.06.2020 tarihli genelgesinde yer alan “Bu Genelge kapsam?nda dü?ün yap?lacak mekânlarda, ki?iler aras?nda temasa neden olabilecek ya da mesafe kural?na ayk?r?l?k olu?turulacak oyun, dans, halay ya da gösteri yap?lmamas?na (gelin ve damat hariç). Sadece misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yay?n? (canl? müzik dâhil) yap?labilmesine,” karar? kapsam?nda gelin ve damat d???nda davetlilerin oynamas?n?n yasaklanmas?na,
65 ya? ve üzeri vatanda?lar?m?z?n (gelin, damat ve sünnet çocu?unun 1. ve 2. derece yak?nlar? hariç) dü?ün, ni?an, nikah, k?na, sünnet dü?ünü vb. etkinliklere kat?lmalar?n?n yasaklanmas?na,

Denetimlerin daha s?k yap?lmas?na, denetim ekiplerinin artt?r?lmas?na, okul müdürleri, ö?retmen, imamlar, muhtarlar vb. kamu görevlilerinden olu?an denetim ekipleri olu?turulmas?na, dü?ün süresince denetim ekiplerinden bir görevlinin dü?ün sonuna kadar dü?ünde gözlemci olarak bulunmas?n?n sa?lanmas?na,
?çi?leri Bakanl???n?n 12.08.2020 tarihli “65 Ya? ve Üzeri Vatanda?lar?m?z?n Soka?a Ç?kma K?s?tlamalar?” konulu yaz?s?na istinaden; yap?lan de?erlendirmeler sonucunda 65 ya? ve üzeri vatanda?lar?m?z için vatanda?lar?m?z? korumak ve salg?n?n yay?lmas?n? engellemek amac?yla dü?ünler, toplu ta??ma araçlar?, marketler, pazaryerleri, al??veri? merkezleri gibi kalabal?k yerlerde bula?ma riski göz önüne al?nd???nda,
65 ya? ve üzeri vatanda?lar?m?z?n mesai ç?k?? saatlerinde ya?anan yo?unluk göz önüne al?narak saat 17.00-19.00 saatleri aras?nda toplu ta??ma araçlar?n? kullanmalar?n?n yasaklanmas?na,
65 ya? ve üzeri vatanda?lar?m?z?n saat 17.00’den sonra market, pazaryeri ve al??veri? merkezlerine gitmelerinin yasaklanmas?na,
65 ya? ve üstü vatanda?lar?m?z?n cenaze törenleri ile tören sonras? ve sünnet merasimleri sonras? yap?lan mevlid ve dua merasimlerine kat?lmas?n?n yasaklanmas?na,
65 ya? ve üstü vatanda?lar?m?z?n sosyal faaliyetler ile kalabal?k organizasyonlara kat?lmas?n?n ve sinema, konser, tiyatro, gösteri merkezi gibi yerlere giri?lerinin yasaklanmas?na,
Konu hakk?nda gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulaman?n yukar?da belirtilen çerçevede eksiksiz bir ?ekilde yerine getirilmesinin sa?lanmas?na, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi H?fz?ss?hha Kanununun 282’nci maddesi gere?ince idari para cezas? verilmesine, ayk?r?l???n durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gere?ince i?lem yap?lmas?na, konusu suç te?kil eden davran??lara ili?kin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsam?nda gerekli adli i?lemlerin ba?lat?lmas?na; oy birli?i ile karar verildi.

admin (gencivrilgazetesi@hotmail.com) Websitesi

 width=