7256 Sayılı Kanun Kapsamında Yeni İstihdam Teşvikleri

Teşvikleri açıklamları yararlanma şartları ve soru cevaplarla bilmeniz gerekenler

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Yeni İstihdam Teşvikleri
Yazar : Tarih : Okunma : 1.022 views Yorum Yap

 

  1. İSTİHDAMA DÖNÜŞ PRİM DESTEĞİ

İstihdama Dönüş Prim Desteği, Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip iş veya hizmet sözleşmesi 01/01/2019 ile 17/04/2020 tarihlerinde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında sona erenler ile SGK’ya bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları iş yeri işverenine başvurmaları ve bu işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde işverenlere fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay sağlanacak destektir.

İSTİHDAMA DÖNÜŞ PRİM DESTEĞİ YARARLANMA ŞARTLARI

Sigortalı Yönünden;

İş veya hizmet sözleşmelerinin 01/01/2019 ila 17/4/2020 tarihlerinde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında sona ermesi veya Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalışanların 01/12/2020 tarihi itibariyle istihdam edilmeye devam etmesi,

İş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör iş yeri işverenine 01/12/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında başvuruda bulunulması,

01/12/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınması,

01/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması, Sigortalının özel sektör işyeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması,

Sigortalının özel sektör iş yeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla yabancı olmaması, Sigortalının fiilen çalıştırılması,

İş Yeri Yönünden;

Özel sektör işvereni olması,

Destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısını destek süresinin bitiminden itibaren destekten yararlanılan ortalama destek süresi kadar çalıştırması,

şartlarının birlikte sağlanması gerekmektedir.

İSTİHDAMA DÖNÜŞ PRİM DESTEĞİ TUTARI VE SÜRESİ

Desteğin Tutarı;

Özel sektör işverenleri, bu destek kapsamında bildirdikleri sigortalıların ilgili aydaki prim ödeme gün sayılarının 44,15 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar destekten yararlanabilecektir. İşverenlerin yararlandıkları destek tutarları, Kurumumuza her ay ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.

Desteğin Süresi;

4447/Geçici 27’nci maddenin yürürlüğe girdiği 01/12/2020 tarihinden itibaren, 4857 sayılı İş Kanununda yer alan fesih yapılamayacak sürenin sonuna kadar bu destekten yararlanılacaktır.

İSTİHDAMA DÖNÜŞ PRİM DESTEĞİ  İLGİLİ BİLİNMESİ GEREN DİĞER HUSUSLAR

İşverenlerin bu destekten yararlanabilmeleri için e-SGK kanalıyla başvuruda bulunması gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumuna ayrıca başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır. İşverenler bu destekten yararlandıkları sigortalı için aynı ayda diğer sigorta prim teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.

Sigortalı, hizmet sözleşmesinin sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör iş yerine başvurusunu yazılı veya sözlü yapılabilecektir. Bu nitelikteki sigortalıların sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmasına ve herhangi bir belge ibraz etmelerine gerek bulunmamaktadır.

1- İstihdama Dönüş Prim desteğinden kimler yararlanabilecek?

İstihdama Dönüş Prim Desteği’nden ihale konusu iş üstlenen iş yerleri hariç, özel sektör işverenlerine ait iş yerlerinde çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.

2- İstihdama Dönüş Prim desteğinden yararlanma süresi nedir?

İşverenler, prim desteğinden 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren İş Kanununda yer alan fesih yapılamayacak sürenin sonuna kadar her ay yararlanabilecektir.

3- İstihdama Dönüş Prim desteği tutan ne kadar?

Prim desteği tutarı; kapsama giren ve Kuruma bildirilen sigortalının prim ödeme sayısının 44,15 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadardır.

Sigortalı için 30 gün üzerinden bildirim yapıldığı varsayıldığında; işveren aylık 30 x 44,15 = 1.324,50 TL prim desteğinden yararlanabilecektir.

4- İstihdama Dönüş Prim desteği için işveren tarafından başvuru nasıl yapılır?

İşverenin destekten yararlanabilmesi için destek kapsamına giren sigortalısını; www.sgk.gov.tr adresinden giriş yaparak; “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan “4447 Sayılı Kanun Geçici 27. Madde – İstihdama Dönüş Desteği” menüsü vasıtasıyla tanımlaması gerekmektedir. İşverenlerin sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerine ayrıca başvurmasına gerek bulunmamaktadır.

5- İşveren yabancı sigortalılardan dolayı İstihdama Dönüş Prim desteğinden yararlanır mı?

Destekten başvuru tarihi itibarıyla sadece Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir. Sigortalının özel sektör iş yeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla yabancı kimlik numarasının olmaması gerekmektedir.

6- İş sözleşmesi “29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” kodu ile sona eren bir sigortalıdan dolayı İstihdama Dönüş Prim Desteğinden yararlanılır mı?

İş veya hizmet sözleşmesinin 29 kodu ile sona ermesi halinde bu sigortalı için destekten yararlanılamayacaktır. Bunun dışında kalan tüm işten ayrılış kodları ile iş veya hizmet sözleşmesinin feshi halinde ilgili kanunda aranılan diğer şartlar sağlanmak kaydıyla destekten yararlanılabilecektir.

7- Sigortalı en son çalıştığı iş yeri işverenine başvurusunu hangi şekilde yapabilir?

Sigortalı, iş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör iş yeri işverenine başvurusunu 1 Aralık 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında yazılı veya sözlü yapılabilecektir.

Bu nitelikteki sigortalıların, sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmasına ve herhangi bir belge ibraz etmelerine gerek bulunmamaktadır.

8- Destek süresi bittikten sonra işveren destekten yararlanılanları istihdam etmek zorunda mıdır?

İşveren, destekten yararlanılan sigortalılarının yarısından her birini, destek uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, destek kapsamına girenlerin destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür.

9- İstihdama Dönüş Prim desteği kapsamında bildirilen bir sigortalı için aynı ayda diğer prim teşviklerinden yararlanılır mı?

İstihdama Dönüş Prim Desteği’nden yararlanılan ayda, aynı sigortalı için 5510 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda yer alan prim teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamayacaktır.

10- İstihdama Dönüş prim desteğinden alt işverenler de yararlanabilir mi?

Destek kapsamına giren sigortalıları çalıştıran alt işverenler de prim desteğinden yararlanılabilecektir.

11 -Destekten yararlanan bir iş yeri, farklı bir sosyal güvenlik merkezi alanına giren başka bir adrese nakli halinde destekten yararlanmaya devam eder mi?

Prim desteğinden yararlanan iş yerinin, farklı bir sosyal güvenlik merkezi görev alanına giren başka bir adrese nakli halinde, destek süresi aşılmamak kaydıyla işveren kalan süreler için destekten yararlanmaya devam eder.

admin (gencivrilgazetesi@hotmail.com) Websitesi

 width=